Tingimused

Kasutamisleping


Viimane muutmine: 30.10.2022

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidi Kasutaja) ühelt poolt ja Sodat Group OÜ, reg. nr. 14362847, aadress Siidisaba 9-33, Tallinn 11311, Eesti (edaspidi Teenusepakkuja) teiselt poolt (Kasutaja ja Teenusepakkuja edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas https://estet.ee/ (edaspidi estet.ee).

Registreerides ja asudes kasutama estet.ee internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud estet.ee kasutamiseks
  • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
  • ta on estet.ee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

1. Definitsioonid

1.1. estet.ee — internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud estet.ee võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Teenusepakkuja ettevõttele registreerimisnumbriga 14362847.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud estet.ee internetikeskkonnas (sh ka muudel estet.ee võrku kuuluvatel veebilehtedel).

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto estet.ee internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale Teenusepakkuja poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav estet.ee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto ( estet.ee konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Teenusepakkuja teenuste eest.

1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 10:00—18:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Teenusepakkuja ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe.

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.


2. Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused

2.1. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning läbi estet.ee internetikeskkonna saadetud reklaami või informatsiooni sisu, kvaliteedi, kontaktadmnete kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.

2.2. Teenusepakkuja ei vastuta kõigis estet.ee kasutajate ja kliente vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.3. Teenusepakkuja ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. Teenusepakkuja omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust estet.ee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. Teenusepakkuja omab õigust ühepoolselt muuta estet.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest estet.ee internetikeskkonnas.

2.6. Teenusepakkuja omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende estet.ee internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. Teenusepakkuja omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad estet.ee, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.8. Teenusepakkuja omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.9. Teenusepakkuja omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.10. Teenusepakkuja kohustub tagama teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Teenusepakkuja ei oma kohustust tagada teenuste osutamist estet.ee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Teenusepakkuja jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.


3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest estet.ee internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada estet.ee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid, mis on avaldatud estet.ee internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma estet.ee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama estet.ee internetikeskkonnas saadetud kuulutuste sisu, teenuste kvaliteedi, ning kontakt andmete kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama estet.ee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta estet.ee internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Teenusepakkuja-le kõikidest probleemidest estet.ee internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima Teenusepakkuja-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Teenusepakkuja mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid estet.ee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest estet.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.


4. Poolte vastutus

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.


5. Privaatsus

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Teenusepakkuja– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Teenusepakkuja poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. Teenusepakkuja kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.


6. Teated

6.1. Teenusepakkuja edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.


7. Vaidluste lahendamine

7.1. Teenusepakkuja ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.


8. Tõlgendamine

8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.


9. Lepingu rikkumine

9.1. Lepingu rikkumine on:

9.1.1. estet.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Teenusepakkuja nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta sõnumite saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada estet.ee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7. estet.ee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad estet.ee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad estet.ee internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Teenusepakkuja teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Teenusepakkuja-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. estet.ee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Teenusepakkuja-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Teenusepakkuja nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.


10. Muud tingimused

10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Teenusepakkuja poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.

10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Teenusepakkuja poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.5. Juhul kui estet.ee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Teenusepakkuja teenust täielikult või osaliselt, annab estet.ee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates estet.ee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Teenusepakkuja poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Teenusepakkuja-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Teenusepakkuja otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Teenusepakkuja jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.


11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

11.1. Registreerumine on tasuta. Teenusepakkuja jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Teenusepakkuja ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Teenusepakkuja mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.

11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.

11.4. Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Teenusepakkuja teenuste maksmisel.

11.5. Lepingu rikkumise korral jätab Teenusepakkuja endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.


12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

12.2. Teenusepakkuja omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

Me aitame Teil võtta ühendust vajalikke firmadega. Maksimaalne efektiivsus minimaalsete hindadega.